Stanovy občanského sdružení Alfons

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Název občanského sdružení: Alfons-výtvarná skupina Hustopeče, o.s.
 2. Sídlo: Dukelské náměstí 23, 693 01 Hustopeče.
 3. Obvod činnosti: hustopečský region.
 4. Statut: samostatné, dobrovolné a nepolitické sdružení občanů.
 5. Založení občanského sdružení: rok 2007.

Článek II.

Cíla předmět činnosti sdružení

 1. Výstavní prezentace.
 2. Pořádání vzdělávacích akcí v umělecké oblasti v prostorách Městského muzea a galerie Hustopeče (dále jen MMG), Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče.
 3. Spolupráce s MMG, podpora galerijní činnosti.
 4. Sdružení bude Městu Hustopeče poskytovat odborné konzultace v oblasti estetiky.

Článek III.

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a řádně platí členský příspěvek.
 2. Členství je dobrovolné a vzniká schválením žádosti o přijetí radou sdružení na základě prezentace své činnosti.
 3. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem právnické osoby,
  4. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.
 4. Členství je rozlišeno na řádné, kolektivní a čestné.
  1. Řádní členové platí roční příspěvek ve výši: 100 Kč pro výdělečně činné osoby, 50 Kč pro studenty, důchodce a nezaměstnané. Tato částka může být na návrh rady sdružení upravena jen k datu 1. ledna dalšího roku až po odhlasování nadpoloviční většinou přítomných na valné hromadě sdružení.
  2. Kolektivními členy sdružení se mohou stát právnické osoby a zejména obce z obvodu působení sdružení. Kolektivní členové uplatňují svá práva na valných  hromadách prostřednictvím písemně jmenovaných zástupců. Výše ročního příspěvku činí 300 Kč. Tato částka může být na návrh rady sdružení upravena jen k datu 1. ledna dalšího roku až po odhlasování nadpoloviční většinou přítomných na valné hromadě.
  3. Čestným členem se může stát ten, kdo se významnou měrou zasloužil o výtvarné umění nebo o prezentaci výtvarného umění v obvodu působení sdružení nebo dlouhodobě a významně podporuje sdružení finančně nebo morálně a je u něho záruka, že tak bude činit i nadále.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo zejména:
  1. aktivně se podílet se na činnosti sdružení,
  2. volit a být volen do orgánů sdružení,
  3. obracet se na orgány sdružení s připomínkami, návrhy a žádostmi,
  4. ze sdružení kdykoliv vystoupit.
 2. Člen sdružení má povinnost:
  1. usilovat o naplňování cílů sdružení,
  2. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy sdružení (usnesení valných hromad),
  3. zodpovědně vykonávat přijaté funkce v orgánech sdružení,
  4. platit stanovený členský příspěvek.

Článek V.

Orgány sdružení

 1. Valná hromada:
  1. je nejvyšším orgánem sdružení,
  2. tvoří ji všichni členové sdružení,
  3. je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů sdružení,
  4. k platnosti jejího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení,
  5. svolává ji rada sdružení písemně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,
  6. valná hromada zejména:
   • projednává a schvaluje program činnosti sdružení,
   • rozhoduje o změnách stanov,
   • volí a odvolává členy rady,
   • schvaluje výsledky hospodaření sdružení,
   • rozhoduje o placení členských příspěvků, o jejich výši a lhůtě jejich   placení,
   • rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání.
 2. Rada sdružení:
  1. je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě,
  2. funkční období rady jsou 3 roky,
  3. má nejméně tři členy, počet členů musí být lichý,
  4. rada zejména:
   • volí a odvolává předsedu, místopředsedu a pokladníka,
   • je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy,
   • řídí činnost sdružení a přípravu valných hromad,
   • rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
   • svolává valnou hromadu nejméně 1x ročně.
 3. Předseda a místopředseda:
  1. jsou statutárními zástupci sdružení a zastupují je navenek, a to každý samostatně,
  2. jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou na období 3 let,
  3. navrhují program činnosti sdružení ve spolupráci s ostatními členy sdružení a garantují jeho realizaci,
  4. jsou povinni vést seznam všech členů sdružení a zajišťovat jejich řádné a včasné informování o podstatných záležitostech sdružení,
  5. mají právo uzavírat smlouvy.
 4. Pokladník:
  1. je volen a odvoláván valnou hromadou na dobu 3 let,
  2. je odpovědný za hospodaření s movitým majetkem sdružení,
  3. má podpisové právo

Článek VI.

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  3. státní a jiné dotace.
 3. Hospodaření sdružení, účetnictví sdružení, finanční evidence sdružení, jakož i evidence majetku sdružení jsou vedeny dle platných právních předpisů.

Článek VII.

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
  2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu  majetkového vypořádání.